Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  – Online Booster: Online Booster, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer. Online Booster is onderdeel van King of Concepts.
  – Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Online Booster een overeenkomst aangaat of aan wie Online Booster een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Online Booster. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen en eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk op voorhand van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Online Booster, voor de uitvoering waarvan door Online Booster derden dienen te worden betrokken.
 4. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Online Booster gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Online Booster om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Online Booster de voorwaarden soepel toe past, geeft de klant geen enkel recht.
 7. Online Booster behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, zulks in overleg met Online Booster.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. Een door Online Booster verstuurde offerte is vrijblijvend en tot 30 dagen na verzending geldig. Indien de klant een vrijblijvende offerte aanvaardt, behoudt Online Booster het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Online Booster kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aan afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, portfolio en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Gemaakte (mondelinge) afspraken binden Online Booster en de klant door schriftelijke acceptatie van een offerte door de klant of vanaf het moment dat deze schriftelijk door Online Booster zijn bevestigd of vanaf het moment dat Online Booster met instemming van de klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 5. De omvang van de verplichtingen van Online Booster wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 6. De overeenkomst tussen Online Booster en de klant wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens verlengd voor de periode van één maand. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 1 maand voor afloop van de contractmaand via e-mail te geschieden.
 7. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Booster. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. Het door Online Booster gehanteerde uurtarief bedraagt €75,00 per gewerkt uur. De maandelijkse abonnementskosten, indien van toepassing, zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van Online Booster.
 2. Alle door Online Booster gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader A van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij aanvang is de klant, indien zulks overeengekomen wordt, de zogenaamde opstartkosten verschuldigd (zie artikel 6 van deze algemene voorwaarden).
 4. De door de klant verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door Online Booster telkens per maand vooruit aan de klant worden gefactureerd en geïncasseerd per automatische incasso. Op basis van de door de klant bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op maandelijkse basis door Online Booster worden geïncasseerd.
 5. Ingeval de klant niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de klant wordt ingetrokken, is de klant gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse abonnementsvergoedingen telkens zelf uiterlijk op de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan Online Booster te voldoen.
 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 7. Bij een betalingsachterstand is Online Booster gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de klant op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld.
 8. Online Booster is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de klant – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Online Booster en de verplichtingen van de klant jegens Online Booster onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Online Booster zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Online Booster neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien gewenst zal Online Booster de klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Online Booster het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de klant niet geïnformeerd te worden.
 3. Vanwege de noodzaak dat de klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de klant alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door Online Booster gewenste vorm en op het door Online Booster gewenste tijdstip aan Online Booster verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart de klant dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Online Booster in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor Online Booster kunnen voortvloeien. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de klant aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Online Booster staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Online Booster gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Online Booster hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de klant.
 5. De klant stelt Online Booster steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
 6. Een door Online Booster opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 7. Indien Online Booster aan de klant documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 8. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 5. De ontwikkeling en oplevering van de website

 1. Aan de hand van de c.q. met gebruikmaking van de door de klant aangeleverde teksten, afbeeldingen, informatie e.d. wordt de website door Online Booster ingericht conform het tussen partijen overeengekomen.
 2. Online Booster doet allereerst een pre-oplevering van de website. Na deze pre-oplevering heeft de klant een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan Online Booster door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de klant aan Online Booster te worden gemeld. Indien de klant binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Online Booster heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een pre-oplevering onder dezelfde condities als de eerste pre-oplevering. De mogelijkheid tot het aangeven van wijzigingen c.q. correcties na de tweede – en de daarop volgende – pre-oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de klant bij de voorgaande pre-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de klant bij de eerste pre-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de klant.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is.
 4. De door de klant na afloop van de in lid 2 en lid 3 gestelde termijn aangeleverde gegevens of wijzingen zullen door Online Booster als een update worden verwerkt. Hiervoor zal Online Booster de hiervoor geldende prijzen c.q. tarieven bij de klant in rekening brengen.
 5. Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. Online Booster zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de klant in rekening brengen.
 6. Online Booster is gerechtigd om diens naam en/of beeldmerk op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Abonnement, gebruik van de website en domeinnaam

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website door Online Booster op basis van een abonnement aan de klant ter beschikking gesteld. Op basis van het abonnement verkrijgt de klant het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de website en het daarbij behorende CMS systeem (indien van toepassing). De eigendom van de website en het CMS systeem berust en blijft berusten bij Online Booster.
 2. Partijen kunnen in afwijking van artikel 6.1 overeenkomen dat de website niet op abonnementsbasis aan de klant ter beschikking wordt gesteld. De klant betaalt in een dergelijk geval een eenmalige som, in ruil waarvoor Online Booster de overeengekomen website zal realiseren. De klant verkrijgt door betaling het eigendom van de website en de niet exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de bij de website behorende systemen, waarbij de rechten van intellectuele eigendom uitdrukkelijk bij Online Booster blijven berusten.
 3. Bij aanvang van de overeenkomst is de klant, indien zulks overeengekomen wordt, een eenmalig vast bedrag verschuldigd, de zogenaamde opstartkosten. Tevens betaalt de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen maandelijkse abonnementsvergoeding, tenzij partijen een eenmalig bedrag zoals bedoeld in artikel 6.2 overeenkomen.
 4. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Online Booster een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.
 5. Indien Online Booster adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Online Booster niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 6. Gedurende de looptijd van het abonnement zal Online Booster aan de klant de overeengekomen updates alsmede de overeengekomen onderhouds- en overige diensten verlenen. Wanneer dit wordt doorgevoerd is afhankelijk van de inhoud en invloed van de updates. Hoe vaak dit wordt gecheckt is afhankelijk van het pakket en kan wekelijks of maandelijks zijn. 
 7. Na afloop van de overeengekomen abonnementsduur kan de klant kiezen voor een nieuw design voor de website. Hieraan zijn voor de klant geen kosten verbonden mits dit abonnement een totale looptijd van 3 jaar heeft en het abonnement vervolgens voor minimaal 2 jaar wordt aangegaan. Ingeval de looptijd van het abonnement minder dan 3 jaar bedraagt, is Online Booster gerechtigd haar werkzaamheden met betrekking tot een nieuw aan te leveren design op basis van de alsdan geldende uurtarieven aan de klant in rekening te brengen.
 8. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd op basis van een ‘fair-use principe’: ingeval de klant regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van Online Booster zal Online Booster de klant hierop attenderen. Alsdan is Online Booster gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de klant in rekening te brengen.
 9. Online Booster verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. De klant is zich er van bewust en stemt in met het feit dat Online Booster de domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door Online Booster. Online Booster kan er echter niet voor instaan dat de klant gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de klant de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam. Alsdan is Online Booster bevoegd een eenmalig bedrag van € 95,00 per te verhuizen domeinnaam aan de klant in rekening te brengen. De domeinnaam wordt alsdan eigendom van de klant.
 10. Online Booster hanteert 3 standaard pakketten; Pro, Expert en Webshop. Hieronder is per pakket uitgelegd wat er in zit.

Pro Pakket
– Website met 1 pagina (responsive, conversiegericht en vindbaar)
– Hosting (4GB schijfruimte en 50GB dataverkeer)
– 1 domeinnaam .nl
– 2 e-mailadressen
– Beveiligd SSL sertificaat
– Maandelijkse check op updates
– 12 maanden contract

Expert Pakket
– Website tot 10 pagina’s (responsive, conversiegericht en vindbaar)
– Hosting (8GB schijfruimte en 100GB dataverkeer)
– 1 domeinnaam .nl/.com
– 5 e-mailadressen
– Beveiligd SSL sertificaat
– Weekelijkse check op updates
– Mogelijkheid tot website extra’s
– Maandelijks opzegbaar

Webshop Pakket
– Website tot 10 pagina’s (responsive, conversiegericht en vindbaar)
– Webshop tot 50 producten
– Betalingssysteem met iDeal, Creditcard of Paypal
– Hosting (8GB schijfruimte en 100GB dataverkeer)
– 1 domeinnaam .nl/.com
– 5 e-mailadressen
– Beveiligd SSL sertificaat
– Wekelijkse updates
– Mogelijkheid tot website extra’s
– 12 maanden contract

Artikel 7. De inhoud van de website

 1. Met betrekking tot de inhoud van de website gelden bepaalde regels zoals neergelegd in onderhavig artikel. Zowel Online Booster als de klant zullen zich aan deze regels houden. Indien de klant (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is Online Booster gerechtigd de website tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Online Booster ter zake van eventuele schadevergoeding. Online Booster behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn.
 2. Het is de klant niet toegestaan om: – inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud; – zich op enige wijze relaterend aan Online Booster bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; – reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”; – via de dienstverlening van Online Booster aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Online Booster dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; – zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is; – zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Onlinebooster.nl en/of derden; – via de dienstverlening van Online Booster aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van Online Booster dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van Online Booster; – Het is de klant eveneens verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Online Booster, op de website een MP3-homepage te exploiteren. Ingeval Online Booster dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de klant hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze pagina; – Het is de klant verboden om de server van Online Booster waar de website wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan Online Booster voorbehouden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Online Booster eveneens gerechtigd de website al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van Online Booster niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
 4. Online Booster zal geen kennis nemen van data die klant opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Online Booster, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Online Booster daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Online Booster zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 8. Garantie

 1. Online Booster zal na oplevering van de website eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Online Booster, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 2. Online Booster behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de klant zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Online Booster ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 3. Online Booster kan niet garanderen dat de website 100% up-time heeft en is niet verantwoordelijk voor down-time (offline website of e-mail). Ook in het geval van een hack of fout in de website is Online Booster hier niet verantwoordelijk voor. Eventuele kosten of werkzaamheden die hierdoor ontstaan worden dus ook in rekening gebracht indien dit nodig is.

Artikel 9. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Online Booster behoudt het overminderd recht om de overeenkomst ten allen tijde met onmiddelijke ingang te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
 2. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien er sprake is van een conflict, vertrouwensbreuk en/of andere zaken die een prettige samenwerking verstoren.
 3. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Online Booster en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 4. De klant kan een overeenkomst annuleren, voordat Online Booster begonnen is met de uitvoering ervan, als de klant de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.
 5. Indien de klant een overeenkomst met toestemming van Online Booster annuleert, terwijl Online Booster al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de klant gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan Online Booster een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de klant de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij Online Booster nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
 6. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Online Booster, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 7. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 8. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Online Booster ingeval van toerekenbare tekortkoming van de klant met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat klant te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de klant.
 9. Op het moment dat de overeenkomst wordt opgezegd kan de klant er voor kiezen het recht van de website over te kopen van Online Booster zodat de website mee gaat met een eventuele verhuizing. Het minimale bedrag hiervoor is €2.500,- ex. BTW en kan verhoogd worden bij eventuele op maat gemaakte opdrachten. Indien de klant hier interesse in heeft zal Online Booster een aanbod doen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mocht Online Booster aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Online Booster gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Online Booster en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Online Booster kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor schade die ontstaan is doordat Online Booster uit is gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. Online Booster kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Online Booster aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Online Booster toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Online Booster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Online Booster kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 5. Online Booster kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door Online Booster aan de klant ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – middels spam, virussen, hackpogingen etc.
 6. Indien Online Booster aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Online Booster beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding te vermeerderen met de voor de overeenkomst verschuldigde opstartkosten.
 7. De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Online Booster, zodat Online Booster ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van Online Booster verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van Online Booster ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 8. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart Online Booster voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Online Booster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.
 9. De klant vrijwaart Online Booster tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Online Booster en de klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 11. Overmacht

 1. Online Booster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Online Booster kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Online Booster tot aan dat moment te voldoen. Online Booster is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Online Booster geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Online Booster niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Online Booster of van derden daaronder begrepen. Online Booster heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Online Booster zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Online Booster ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest (waaronder: schetsen, tekeningen, ontwerpen, software, codes, ontwerpen, websites), zijn en blijven exclusieve eigendom van Online Booster, tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Online Booster ontwikkelde websites, de inhoud en de opmaak van die websites en eventuele updates berusten en blijven berusten bij Online Booster dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.
 2. Online Booster behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 3. De klant zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Online Booster veilig te stellen.
 4. Online Booster heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Online Booster en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Online Booster en de klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Online Booster. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Online Booster. Door verlening van de opdracht aan Online Booster verklaart de klant op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

Online Booster is onderdeel van King of Concepts. De Algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast. We raden je aan de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.